بازاریابی نتیجه گرا یا بازاریابی عملکردی چیست؟

بازاریابی نتیجه گرا چیست

بازاریابی نتیجه گرا یا عملکردی امروزه و مخصوصا با وجود اینترنت ، معضل جدید وجود دارد که به آن شبه عمل می گویند. من به آن توهم علم هم می گویم. مفاهمیم متعددی هستند که ما در مورد آنها زیاد می شنویم ، اما در واقع چیز زیادی از آنها نمی دانیم. یکی از این […]