تجربه راهگشای ما در تعریف KPI ها

تجربه کارآمد من در تعریف KPI

لازم نیست مقدمه ای به شما بگویم در مورد اینکه چقدر بازاریابی دیجیتال تحول آفرین بوده است. یکی از مهمترین تحول هایی که داشته، وارد شدن عمیق تر KPI در ادبیات کسب و کارها است. اما چطور می توان KPI تعریف کرد؟ تعریف KPI چگونه اتفاق می افتد؟ برای اینکه حرف را بزنم اول یک […]